. . : , . , . . , : - . . , . , , , . , , , , . .


. .


( ())

( . pharmakon - ...), , . , , ...

( )

, . , . ( . pharmakon - logos - ). .

( ( ., .))

, . ) . . || . , -, -.

(.. , .. . )


( jarmakon - o logoV - ) - , . , . ...

( . . )


[]
.
1) , .
2) , .
3) . , ...